چاپ

بومی‌سازی ۶۰ نوع کاتالیست/از واردات رها می‌شویم

مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت: در حال حاضر از ۸۷ نوع کاتالیست مورد نیاز صنعت پتروشیمی حدود ۶۰ نوع بومی سازی شده و امید است تا پایان دولت سیزدهم در راستای کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش اشتغالزایی از تقویت و رونق تولید داخلی و اقتصاد دانش بنیان، صنعت پتروشیمی از واردات و وابستگی به کاتالیست ها رها شود.

به گزارش مشعل نيوز؛ مجید دفتری بشلی، با بیان اینکه به دلیل وابستگی بالای صنعت پتروشیمی به خارج از کشور، کلید توسعه آن در ادوار مختلف تاریخ این صنعت در گرو جلب موافقت شرکت­های خارجی بوده است، اظهار کرد: استفاده از توانمندی داخلی در توسعه صنعت پتروشیمی اگر چه همواره مطرح بوده ولی تا دهه اخیر که شدت تحریم­های ظالمانه با جدیت دنبال نشد لذا در سالی که از سوی مقام معظم رهبری مزین به شعار «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» شده است، بایستی گام‌های موثرتری در راستای ارتقای توان داخلی، رفع وابستگی در تأمین دانش‌های فناورانه، رونق تولید، استقلال بیشتر کشور، کاهش آثار تحریم‌های ظالمانه، افزایش میزان ساخت داخل تجهیزات، جلوگیری از خروج ارز، اشتغال‌آفرینی و... برداشت.

وی افزود: در این راستا فعالیت‌هایی نظیر انجام پژوهش در زمینه به روزرسانی فناوری‌های به کار رفته در واحدهای تولیدی پتروشیمی با هدف افزایش منافع اقتصادی، افزایش ایمنی، کاهش اثرات زیست محیطی و رفع موانع تولید و انجام پژوهش در مسیر دانش‌های نوین و مرزهای دانش و گسترش همکاری سازنده در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی همراه با تحکیم استقلال کشور نیز از دیگر فعالیت‌ها و اصول موردنظر این بخش از صنعت پتروشیمی کشور بوده است.

مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه از سوی دیگر فعالیت های صورت گرفته در حوزه بومی سازی در سه حوزه تخصصی کاتالیستها، فرایندها و تولید مواد شیمیایی و تجهیزات خلاصه می شود، گفت: ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎی ﻓﺮآﻳﻨﺪی در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻴﺪی دارﻧﺪ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدی از ﻃﺮﻳﻖ واردات ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آﻧﻬﺎ، اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ از ﻣﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

بشلی ادامه داد: ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ ارزش ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ، ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰی از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص (ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﺮﻳﻢ) ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻓﻨﻲ، از ﺿﺮورﻳﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ.

وی افزود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻜﻤﻞ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎب‌آوری ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز محسوب می‌شود.

مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۱، ۱۷ دانش فنی کاتالیست با ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال ارائه شد که این دستاوردها و موفقیت های خود نشاندهنده این است که شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به قطب تولید دانش فنی در زمینه کاتالیست و بازویی مطمئن برای صنعت پتروشیمی تبدیل شده است.

بشلی با بیان اینکه در حوزه فرایند و تبدیل خوراک دریافتی به محصولات میانی و نهایی با ارزش افزوده، نیاز به بهره گیری از فناوری خاص است که دانش چگونگی تبدیل مواد اولیه به محصولات را در اختیار سرمایه‌گذار قرار میدهد، گفت: در صنعت پتروشیمی تا کنون مجموعا حدود ۲۷۵ دانش فنی از ۱۱۲ صاحب دانش فنی به کار گرفته شده که نشان از تنوع بسیار بالای این صنعت و وابستگی مستقیم آن به فناوری است.

به گفته وی تا کنون زنجیره ارزش در توسعه صنعت پتروشیمی عمدتا بر پایه خوراکهای مایع و گاز اتان بوده و استفاده از گاز متان بیشتر به سمت تولید متانول و کودهای شیمیایی معطوف بوده است. این در حالی است که بیشترین ارزش افزوده و توسعه در تکمیل زنجیره ارزش، شاخه پروپیلن است. بنابراین با توجه به منابع عظیم گازی کشور در توسعه آتی صنعت پتروشیمی، توجه به زنجیره تبدیل گاز متان به محصولات با ارزش از طریق پروپیلن پیشنهاد می شود.