جمعی از مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فازهای مختلف پارس جنوبی و تأسیسات نفت و گاز این منطقه بازدید کردند.

 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • محمدحسین متجلی، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس
 • ٰبازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس
 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • سخاوت اسدی ، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس
 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • بازدید مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

نظرات