شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از وصول 12 میلیارد ریال از مطالبات پرونده تخلف مالی بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) خبر داد و اعلام کرد: پیگیری ها برای دریافت بقیه این مبلغ ادامه دارد.

به گزارش مشعل؛ اواخر شهریورماه امسال خبر سوءاستفاده از رویه عرضه سوخت به شناورها (بانکرینگ) در منطقه بوشهر منتشر شد. 
بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در منطقه بوشهر این تخلف را شناسایی و همه کارکنان متخلف را با معرفی به مراجع قضایی دستگیر کردند.
این پرونده تخلف مالی که مبلغ آن 52 میلیارد ریال اعلام شده است، هشت متهم دارد.
متهم اصلی پرونده بیست و دوم مهرماه با تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی در داخل کشور دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
وزارت نفت درباره آخرین جزییات رسیدگی به این تخلف، اعلام کرد: با پیگیری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و هماهنگی با نهاد قضایی، 12 میلیارد ریال از تخلف مالی رخ داده در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه بوشهر وصول و به صندوق دادگستری واریز شد.
پیگیری برای وصول مطالبات باقیمانده و نیز رسیدگی به جرایم متخلفان ادامه دارد.

نظرات