:بیژن زنگنه وزیر نفت ؛ با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

 • بیژن زنگنه، وزیر نفت و امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت
 • دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار بیژن زنگنه ،وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار بیژن زنگنه ،وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار بیژن زنگنه ،وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار بیژن زنگنه ،وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • بیژن زنگنه ،وزیر نفت
 • دیدار بیژن زنگنه ،وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت
 • دیدار بیژن زنگنه ،وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان

برچسب‌ها

نظرات