امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت صبح امروز (شنبه، ششم دی‌ماه) با هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

 • دیدار معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت
 • هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • حمیدرضا حق‌بین جهرمی، سرپرست امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران
 • حسین اسماعیلی، مدیرکل اروپا، آمریکا و همسایگان خزر معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت
 • هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • دیدار معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • هاکوپ وارتانیان، معاون وزیر زیرساخت‌ها و مدیریت منطقه‌ای ارمنستان
 • امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت

نظرات