آیین آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس، با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت دوشنبه ۱۹ آبان‌ از طریق ویدئو کنفرانس در محل وزارت نفت برگزار شد.

 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس
 • آغاز عملیات و بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی در استان فارس

نظرات