در حالی که روز چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه نرخ دلار با افزایش چند صد تومانی همراه شده بود، امروز پنجشبه دچار افت حدود دوهزار تومانی شد که به نظر می‌رسد این نوسان قیمت از دیروز تا امروز بی‌ارتباط با وقایع انتخابات آمریکا نیست.

 • وضعیت صرافی‌های میدان فردوسی - پنجشنبه ۱۵ آبان
 • وضعیت صرافی‌های میدان فردوسی - پنجشنبه ۱۵ آبان
 • وضعیت صرافی‌های میدان فردوسی - پنجشنبه ۱۵ آبان
 • وضعیت صرافی‌های میدان فردوسی - پنجشنبه ۱۵ آبان
 • وضعیت صرافی‌های میدان فردوسی - پنجشنبه ۱۵ آبان
 • وضعیت صرافی‌های میدان فردوسی - پنجشنبه ۱۵ آبان
 • وضعیت صرافی‌های میدان فردوسی - پنجشنبه ۱۵ آبان
 • وضعیت صرافی‌های میدان فردوسی - پنجشنبه ۱۵ آبان
 • وضعیت صرافی‌های میدان فردوسی - پنجشنبه ۱۵ آبان
 • وضعیت صرافی‌های میدان فردوسی - پنجشنبه ۱۵ آبان
 • وضعیت صرافی‌های میدان فردوسی - پنجشنبه ۱۵ آبان
 • وضعیت صرافی‌های میدان فردوسی - پنجشنبه ۱۵ آبان

نظرات