قراردادهای اجاره ۱۶ دکل حفاری خشکی امروز (۱۴ مهرماه) میان شرکت ملی حفاری ایران و پیمانکاران پروژه‌های مرحله دوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت امضا شد.

 • آیین امضای قراردادهای اجاره دکل‌های ملی حفاری
 • رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
 • رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
 • مجید بوجارزاده، رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
 • رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
 • سیدعبدالله موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
 • آیین امضای قراردادهای اجاره دکل‌های ملی حفاری
 • احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت گلوبال پتروتک کیش
 • سیدعبدالله موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
 • منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم
 • آیین امضای قراردادهای اجاره دکل‌های ملی حفاری
 • آیین امضای قراردادهای اجاره دکل‌های ملی حفاری
 • آیین امضای قراردادهای اجاره دکل‌های ملی حفاری
 • سیدعبدالله موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
 • سپهر سپهری، مدیر عامل شرکت توسعه پتروایران
 • امضای قرارداد بین شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه پتروایران
 • آیین امضای قرارداد بین شرکت ملی حفاری ایران و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
 • احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت گلوبال پتروتک کیش
 • امضای قرارداد بین شرکت ملی حفاری ایران و شرکت گلوبال پتروتک کیش
 • امضای قرارداد بین شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم
 • امضای قرارداد بین شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم
 • رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران

نظرات