در حکمی از سوی وزیر نفت، ایرج خرمدل به عنوان مدیر ارشد شرایط اضطراری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مشعل؛ در حکم بیژن زنگنه، وزیر نفت، خطاب به ایرج خرمدل، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس آمده است:

جناب آقای خرم دل
مدیر عامل محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

با عنایت به اهمیت حیاتی و راهبردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و ضرورت  اعمال مدیریت موثر برای مقابله با شرایط اضطراری ناشی از عوامل طبیعی و انسان ساخته پیرو ابلاغ شیوه نامه ساماندهی مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۹۴۹-۲۰/۲ مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ )، بدینوسیله جنابعالی را بر اساس شرح وظایف پیوست به عنوان «مدیر ارشد شرایط اضطراری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» منصوب می شوید.

انتظار می رود با بهره گیری  از توان فنی استفاده  بهینه از امکانات و تجیهزات موجود و برقراری تعاملات سازنده با شرکت ها، واحدهای صنعت نفت و کلیه سازمان های ذیربط،طرح ریزی و ساماندهی اقدامات مقابله با شرایط اضطراری در آن منطقه انجام پذیرد.
از خداوند قادر متعال توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله مسئلت دارم.

نظرات