میلاد رفعت

صنعت پتروشیمی کشور با راه اندازی پتروشیمی مرودشت در سال ۱۳۴۲ در کشور پایه گذاری شد، این مجتمع در ابتدا به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت وقت، کار خود را آغاز کرد اما با توجه به وابستگی صنعت پتروشیمی به خوراک تأمینی وزارت نفت با تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان زیر مجموعه شرکت نفت، مدیریت صنعت پتروشیمی به وزارت نفت منتقل شد.

براساس اسناد موجود شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ۹ دی ماه ۱۳۴۳ تاسیس شد و ۹ دی ماه امسال بیش از ۵۰ سال از تأسیس این شرکت می‌گذرد.

این گزارش از مجتمع پتروشیمی عسلویه تهیه شده است.

 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی
 • ۸ دی روز پتروشیمی

نظرات