یک برش از اقتصاد ونزوئلا

نمودار حاضر، روند تولید نفت ونزوئلا و جمع کشورهای اوپک (بدون ونزوئلا) را نشان می‌دهد. سال۱۹۹۷ سال قبل از به حکومت رسیدن چپگرایان در ونزوئلا (زمامداری هوگو چاوز) به‌عنوان سال مبنا در نظر گرفته شده است.

 حتی پیش از تحریم‌های آمریکا، طی روند ۲۰ساله ۲۰۰۷-۱۹۹۷، در حالیکه تولید نفت کشورهای اوپک بیش از ۳۵درصد رشد داشت، تولید ونزوئلا بیش از ۲۵درصد افت را تجربه کرد که نمادی است از ناکارآمدی سیاست‌های چپگرایانه در اقتصاد و صنعت. 

اگرچه انتقادات بسیاری به ساختار اقتصاد ونزوئلا پیش از حکومت چپگرایان بخصوص در زمینه افزایش نابرابری، فساد مالی، ناکارآمدی، وابستگی وارد است. اما پناه بردن به حکومت‌های پوپولیست مصداق از چاله به چاه افتادن است. در واقع فقر و فساد و ناکارآمدی کمتر نشده، در همه اشکال و به تمام طبقات جامعه تسری یافته است. 

photo_2019-11-03_19-29-52 (2)

نظرات