بهزاد محمدی  چهارشنبه ششم آذرماه  از اسکله صادراتی تی، طرح ان‌جی‌ال خارک و پتروشیمی خارک بازدید و در نشستی با مدیران پتروشیمی خارک شرکت کرد.

 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • نمایی از پتروشیمی خارک جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ازاسکله صادراتی تی در جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • نمایی از پتروشیمی خارک جزیره خارک
 • نمایی از پتروشیمی خارک در جزیره خارک
 • طرح ان جی ال جزیره خارک
 • نمایی ازبارگیری یک نفت کش در اسکله تی ،جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ازاسکله صادراتی تی در جزیره خارک
 • جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ازاسکله صادراتی تی در جزیره خارک
 • مخازن ذخیره سازی نفت خام در جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • نمایی از پتروشیمی خارک در جزیره خارک
 • نمایی از پتروشیمی خارک در جزیره خارک
 • طرح ان جی ال خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از طرح ان جی ال خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ازاسکله صادراتی تی در جزیره خارک
 • طرح ان جی ال خارک
 • نمایی از پتروشیمی خارک در جزیره خارک
 • نمایی از پتروشیمی خارک در جزیره خارک
 • نمایی از پتروشیمی خارک در جزیره خارک
 • نمایی از پتروشیمی خارک در جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • بازدید بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارک
 • نمایی از اسکله صادراتی پتروشیمی خارک در جزیره خارک

برچسب‌ها

نظرات